Archives for Savigydos mokykla

Savigydos mokykla

Tikrosios širdies kraujagyslių ligų priežastys. Chirurgo išpažintis

Mes, gy­dy­to­jai, kar­tu su vi­sais sa­vo įgū­džiais, ži­nio­mis ir au­to­ri­te­tu daž­nai įgau­na­me ga­na di­de­lį ego, truk­dan­tį pri­pa­žin­ti sa­vo klai­das.  Man ne­sun­ku pri­si­pa­žin­ti kly­dus. Kaip šir­dies…
skaityti...